top of page
IMG_20220210_181217_0.54639700 1677774789.jpg

Mirjana Racković (Ur.)
UMETNIČKA GALERIJA NADEŽDA PETROVIĆ 

Pod zajedničkim naslovom BOŽIDAR PLALINIĆ – NA TRAGU SVETLOSTI naziv je izložbe i monografije koju je Umetnička galerija ’’Nadežda Petrović’’ priređuje jednom od naših najznačajnijih savremenih autora, prezentujući je kroz pet pet tematskih celina koje su rezultat dosadašnjeg Plazinićevog umetničkog rada. Osvrnuti se na empiriju 40-to godišnjeg umetničkog istraživanja i impozantan opus zahtevalo je osoben pristup i krajnje promišljen način prezentacije. Svaka od pet nezavisnih celina se vizuelno može čitati kao samostalni entitet, a sveukupno posmatrano svih pet čine retrospekciju zavidnog višedecenijskog umetničkog podviga. Naslovi svih pet celina akcenti su ključnih tema kojima se bavio – suštinom bitisanja. One nas uvode u svetove umetnikovog traganja izmedju Crnog i Zlatnog – opsesivnim traženjem puta ka svetlosti! Pored aktuelne izložbe u monografiji su predstavljene i druge tematske celine koje se odnose na analitičku retrospekciju umetnosti Božidara Plazinića, mnogobrojne projekte, umetničke i društvene akcije i plodnu izlagačku delatnost. Umetnička galerija ’’Nadežda Petrović’’ posebnu pažnju i naklonost posvećuje stvaraocima serioznih autorskih opusa iz svog neposrednog okruženja, trudeći se da odabranim pristupom potvrdi stečeno mesto u istoriji srpske umetnosti. Ovom publikacijom i izložbom afirmiše se snaga subjektivnog pečata Božidara Plazinića na polju umetničkog dijaloga izmedju arhetipskog i savremenog. Monografija je najobimnija mografska publikacija koju je Umetnička galerija “Nadežda Petrović” za svog postojanja publikovala. Na 387 strana punog kolora cilj je bio valorizovati i predstaviti publici Božidara Plazinića, svakako jednog najznačajnijih savremenih umetnika I njegov 40 – ogodišnji neiscrpni rad na polju kulture i umetnosti. Monografija je pobudila veliku pažnju kako kod publike tako I u krugovima stručne javnosti I time ispunila očekivanja Galerije, Ministarstva kulture kao I Grada Čačka kao finansijera ove velike monografije.

RECENZIJA Slađana Petrović Varagić

RECENZIJA Čedomir Vasić

TV Informator - MONOGRAFIJA BOZIDAR PLAZINIC 25 01 2022 - YouTube

TV Informator - IZLOZBA BOZIDARA PLAZINICA 14 12 2021 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZE2_4F0ICH8&ab_channel=TELEVIZIJALAVplus

Zašto je važna tema koju obrađujete u Vašoj publikaciji?

Motivi izdavača, Umetničke galerije “Nadežda Petrović”, da uđe u ovako zahtevan posao, koga do sada u ovom obimu nije bilo u praksi ustanove, je da u svojoj programskoj orjentaciji posebnu pažnju i naklonost posvećuje stvaraocima iz svog neposrednog okruženja, trudeći se da odabranim pristupom potvrdi stečeno mesto serioznih autorskih opusa u istoriji srpske umetnosti, ne vezujući ih isključivo za lokalno okruženje. Monografskom publikacijom i retrospektivnom izložbom, koja je istovremeno priređena, radilo se na afirmaciji lokalne scene kao integralnog dela te kuće likovne/vizuelne umetničke produkcije u Srbiji i upućuje na važnost stvaralaštva i kreativnih potencijalaumetnika i uopšte umetničke sceneizvan glavnih kulturnih centara. U ovom slučaju to je umetnik Božidar Plazinić koji je dugogodišnjim aktivnim učešćem i nagradama dostigao zavidnu reputaciju u savremenoj umetničkoj praksi Srbije, posebno u delu povezivanja arhetipskog sa savremenim.

 

Možete li da nam ukratko približite Vaš istraživački rad vezan za ovu publikaciju?

Radi se o monografskoj publikaciji koja je posvećena celokupnom stvaralaštvu umetnika aktivnog na umetničkoj sceni skoro pedeset godina,ali i specifičnostima koje paralelno neguje kao što su društveno-socijalni aktivizam kroz praktičan rad sa marginalnim i zapostavljenim grupama-osobe sa posebnim potrebama, slepi i slabovidi, pacijenti psihijatrijskih ustanova, zatvorenici na izdražavanju kazne u kazneno-popravnim zavodima, ali i obrazovni rad sa budućim studentima umetničkih akademija, poslovi na osnivanju i organizaciji mnogih izložbi i manifestacija, rezidencijalnim boravcima vezanim za savremenu umetnost i aktivnost u udruženjima građana.U tom smislu se odvijao i istraživački rad, odnosno zahtevan posao koji je već na početku morao imati jasan koncept i tesnu saradnju urednika i samog umetnika kao osnovnog izvora informacija. Težnja urednika da se u monografiji prezentuju sve aktivnosti umetnika zahtevala je znatnu selekciju prikupljenog materijala kako bi izuzetno obiman materijal mogao biti sistematično prezentovan, jasan i prijemčiv za čitaoca kroz utvrđeni raspored poglavlja i saradnju sa svim autorima u procesu nastanka knjige (autori naručenih analitičkih tekstova, fotograf, dizajner...). Najveća poteškoća se odnosila na fluktuirajuću dimenziju savremene umetničke prakse koja daje mogućnost izlaganja istog umetničkog rada u različitim kontekstima što je otežalo zadatak poštovanja forme i određenih muzeoloških pravila u realizaciji knjiškog materijala.

 

Kako Vam se čini konkurencija ove godine za ICOM Srbija Nagradu?

 

Raduje me dobra izložbena i izdavačka produkcija u oblasti muzeološke delatnosti. Takođe je izuzetno bitno da ima dosta nominovanih izvan glavnih muzejskih centara (Beograda i Novog Sada), što potvrđuje težnje muzealaca da kroz relevantna istraživanja afirmišu posebnosti sopstvenih sredina u kontekstu nasleđa sopstvene kulture. Primetno je najviše nominacija iz istorijsko-umetničke oblasti. Smatram da je neophodna raznovrsnost produkcije imajući u vidu kompleksnost muzejskih ustanova (arheologija, etnologija, paleontologija, arheolingvistika...) što verovatno zavisi i od samih muzeja, odnosno kategorije koje kandiduju.

Intervju: Ana Spasović

bottom of page