top of page
Publikacija_Usamljeni arheolog_PRILOG01.

USAMLJENI ARHEOLOG. TERENSKI METOD MILOJA M. VASIĆA

Autor:

Aleksandar Palavestra

 

FILOZOFSKI FAKULTET BEOGRAD

Monografska studija Aleksandra Palavestre, profesora na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, u izdanju Filozofskog fakulteta, obima 325 strana, sadrži 17 poglavlja koja prate odgovarajuće ilustracije, od kojih se većina objavljuje po prvi put, popis izvora, skraćenica i korišćene literature. 


Autor je, koristeći sačuvani dokumentarni materijal sa terenskih istraživanja koje je Miloje Vasić sprovodio na lokalitetima Jablanica, Žuto Brdo, Gradac, posebno Vinča-Belo Brdo, od 1900. do 1934, a koji se danas čuva u Odeljenju za arhivsku i dokumentarnu građu Narodnog muzeja u Beogradu i Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta u Beogradu, minuciozno analizirao terenski metod Miloja M. Vasića, prvog školovanog arheologa u Srbiji, čije, neosporno značajno delo, još nikada do sada nije kritički sagledano u celosti. Aleksandar Palavestra je ovom knjigom to prvi uradio. I ne samo kada je reč o Miloju Vasiću. Ovo je ujedno prva knjiga te vrste u istoriji srpske arheologije. Autor ne samo da do detalja raščlanjuje raspoloživu terensku dokumentaciju: terenske dnevnike – žurnale, crteže, planove, skice i fotografije, već ih povezuje u celinu, nastojeći da razotkrije fakte vezane za metodološki pristup koji je Miloje Vasić primenjivao tokom terenskih istraživanja, ali i da ga stavi u kontekst kasnijih tumačenja koja su Vasića, to danas znamo, vodila na pogrešnu stranu, posebno kada je Vinča u pitanju. 


Brilijantno koncipovana, metodološki superiorno postavljena, monografska studija Aleksandra Palavestre Usamljeni arheolog. Terenski metod Miloja M. Vasića predstavlja prekretnicu u srpskoj arheologiji i visoko postavlja letvicu svim budućim istraživačima i tumačima terenske i muzejske dokumentacije.
 

prof. dr Staša Babić: “Rukopis Aleksandra Palavestre predstavlja suštinsku prekretnicu u srpskoj arheologiji, po svojoj temi i teorijsko-metodološkom pristupu, a posebno po zaključcima koji se tiču čitavog spektra fundamentalnih pitanja discipline u našoj sredini.” 


prof. dr Tatjana Cvjetićanin: “Za Palavestru suštinsko pitanje nije da li je Vasić grešio niti lov na njegove greške (ili greške sledbenika i poklonika), već kako se Vasićeva promišljanja i prakse koje primenjuje odražavaju na sveukupnost njegovog arheološkog objašnjenja i konstruišu njegovo arheološko znanje.”


prof. dr Predrag Novaković: “Aleksandar Palavestra vidi paradoks (…) koji mu postavlja inicijalnu dilemu kojom započinje svoju studiju. Da bi mogao odgovoriti na to pitanje Aleksandar Palavestra se morao vratiti na sam početak i što detaljnije analizirati Vasićeve postupke iskopavanja i dokumentiranja.” 

Publikacija_Usamljeni arheolog_PRILOG01.

Korice knjige 

Prilog 2 photo.jpg

Recenzija prof. dr Staše Babić

Prilog 3 photo.jpg

Recenzija prof. dr Tatjane Cvjetićanin 

Prilog 4 photo.jpg

Recenzija prof.dr Predraga Novakovića 

bottom of page